pr

  СЕРВИС ПРЕСС-РЕЛИЗОВ

вход регистрация   
  пресс-релизы компаний: международных, СНГ, Украины , России
Правила О проекте

Пропозиції Української Федерації Убезпечення щодо антикризових заходів на страховому ринку

В напрямку підтримання розвитку страхового ринку:
Запровадження дієвого контролю за наявністю полісів обов'язкового страхування автовідповідальності.
Заборона надання кредитів комерційними банками під заставу майна, щодо якого не забезпечено наявність страхування протягом всього періоду дії кредитного договору та відсутності договору страхування життя позичальника протягом всього періоду дії кредитного договору. Забезпечення контролю за дотриманням цих вимог.
Забезпечення внесення змін до Закону України «Про заставу» в частині встановлення обов’язку заставодавця страхувати заставлене майно, яке перебуває у його володінні, впродовж всього періоду дії кредитного договору.
Розроблення та впровадження механізму контролю за наявністю полісів страхування транспортних засобів, що перебувають у заставі, при оформленні порушень правил дорожнього руху та матеріалів дорожньо-транспортних пригод, під час здійснення нагляду за дорожнім рухом, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, проходження державного технічного огляду.
Заборона нотаріального посвідчення договорів щодо передачі майна в заставу комерційним банкам щодо якого не забезпечено наявність страхування протягом всього періоду дії кредитного договору.
Сприяння проведенню другого рівня пенсійної реформи за участю страховиків як адміністраторів та КУА відкритих пенсійних фондів.

В напрямку контролю стабільності діяльності та недопущення зменшення платоспроможності страховиків:
Розроблення та впровадження Держфінпослуг механізму встановлення та здійснення контролю за дотриманням індикативних мінімальних тарифів страховиків та мінімального покриття, перш за все на послуги страхування наземного транспорту (крім залізничного) та страхування врожаю сільськогосподарських культур сільськогосподарськими підприємствами.
Надання повноважень Держфінпослуг щодо запобігання штучного зниження платоспроможності страховиків, які не дотримуються нормативів, зокрема, шляхом введення дозвільної процедури при операціях з активами.
Впровадження Держфінпослуг методики щомісячного моніторингу фінансового стану страховиків з метою вжиття заходів щодо попередження їх банкрутства.
Невідкладне введення в дію нормативів достатності капіталу, з урахуванням збалансованого підходу щодо диверсифікації активів в умовах фінансової кризи.
Створення кадрового резерву на посади тимчасової адміністрації у страхових компаніях.

В напрямку адаптування регуляторних актів до ситуації на фінансовому ринку:
Забезпечити прийняття рішення Держфінпослуг, з метою створення передумов для узгодження заходів з державного регулювання у банківських та страхових сферах у період фінансової кризи, зокрема, в якому:
Передбачити обов’язок страховиків, у разі настання страхового випадку, забезпечити безумовне дотримання інтересів страхувальників майна, що перебуває в заставі в комерційних банків, шляхом здійснення перерахування страховиком на рахунки страхувальника коштів страхової виплати (страхового відшкодування) згідно з укладеними цими страхувальниками договорами.
Дозволити страховикам здійснювати страхові виплати (страхове відшкодування) страхувальникам за договорами страхування майна, що перебуває у заставі в комерційних банків, шляхом надання платіжних доручень комерційному банку про перерахування коштів з депозитного рахунку на поточний рахунок страховика, а з цього рахунку на рахунок страхувальника.
Установити, що кошти, розміщені на депозитних рахунках у комерційних банках, які:
встановлюють закритий перелік страховиків, з якими позичальники банків можуть укласти договори страхування;
не встановлюють критерії відбору та не оприлюднюють їх та процедуру включення до такого переліку;
встановлюють непрозорі чи дискримінаційні критерії та процедуру;
не забезпечують права страхувальника самостійно обирати страховика, з числа тих, які задовольняють критеріям,-
враховуються в складі активів, якими представлені страхові резерви, у розмірі 30 відсотків.
Переглянути обмеження щодо обсягу певних категорій активів, які приймаються для представлення технічних резервів страховиків, а саме щодо коштів на поточних, депозитних рахунках в банківських установах, а також зняти обмеження щодо розміщення грошових коштів в одному банку.
Підвищити частку представлення нерухомого майна в резервах страховиків до 70 відсотків загального розміру резервів.
Збільшити частку цінних паперів, які перебувають в лістингу 1-го та 2-го рівнів, у активах до 70 відсотків та переглянути вимоги до лістингових цінних паперів шляхом внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж.
На період дії роз’яснення Державної податкової адміністрації від 17 жовтня 2008 року №21200/7/15-0517 зобов’язати страховиків керуватися у своїй діяльності вимогами абзацу 7 статті 2 Закону України «Про страхування», частинами 14 та 15 статті 31 Закону України «Про страхування» та підпункту 7.2.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», установивши, що:
витрати страховика, пов’язані з фінансовою діяльністю, зокрема, сума збитків від перерахування в гривні заборгованості за основною сумою депозитного внеску, вираженої в іноземній валюті, не є витратами від страхової діяльності;
сума доходу від перерахунку валютних курсів, що виникає за валютними активами страхових резервів із страхування життя, не оподатковується;
інвестиційний дохід, одержаний страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя в активах, визначених відповідно до Закону України “Про страхування”, в тому числі у вигляді процентів за депозитами, процентів за облігаціями, дивідендів, плати за оперативну оренду, а також позитивного результату від операцій з купівлі-продажу цінних паперів, об’єктів нерухомості, дорогоцінних металів, оподатковується у страховика в частині, яка належить страховику.
Зобов’язати страховиків:
не допускати укладення з комерційними банками договорів про співпрацю, якими передбачається виплата банку комісійної винагороди та інших платежів, зокрема, за інформаційні, консультативні та інші послуги, пов’язані з укладенням договорів страхування та супроводження їх виконання, в загальній сумі, що перевищує розмір витрат на ведення справи, передбачений правилами страхування;
надавати Держфінпослуг інформацію про факти неповернення комерційними банками коштів та затримання платежів, а також про підвищення ставок за кредитними договорами страховиків впродовж їх дії;
забезпечити оприлюднення розмірів комісійної винагороди, в т.ч. враховуючи усі прямі та опосередковані виплати комерційним банкам за сприяння в укладенні договорів страхування.
Дозволити страховикам зі страхування життя:
приймати від страхувальників страхові платежі (премії, внески) за договорами страхування життя, за якими грошові зобов’язання сторін виражені у вільно конвертованій валюті, у відповідній валюті безготівково через уповноважені банки;
звертатись за дозволом на купівлю валюти в будь-який час з початку виникнення таких зобов’язань.
Департаменту Держфінпослуг забезпечити надання погоджень Держфінпослуг на купівлю валюти протягом 3-х днів з моменту надання відповідного звернення.
Департаменту страхового нагляду Держфінпослуг посилити контроль за страховиками, які затримують страхові виплати (страхове відшкодування) та притягувати їх до відповідальності, в т.ч. шляхом позбавлення відповідних ліцензій.

Переглянути на період фінансової кризи вимоги до рівня рейтингу банківської установи.
Запровадити попередню експертизу за участю страховиків, об’єднань страховиків проектів нормативно-правових актів на етапі їх розроблення до їх офіційного оприлюднення Держфінпослуг;
Обмежити на період до 30 червня 2009 року прийняття регуляторних актів виключно тими, що спрямовані на запобігання та подолання наслідків фінансової кризи.
Спростити процедури державного регулювання страхової діяльності, полегшивши адміністративний тягар такого регулювання у випадках, які не мають суттєвого впливу на функціонування страховика та ринку в цілому.

В напрямку зміцнення інституційної бази регулятора та прозорості його діяльності:
Ініціювання внесення до закону про державний бюджет, закону “Про страхування” положень щодо підвищення кадрової, інституційної, інформаційної та матеріально-технічної бази Держфінпослуг, зокрема:
введення платежів нагляду з їх спрямуванням на фінансування впровадження інформаційної системи.
встановлення умов оплати праці працівників Держфінпослуг з урахуванням рівня заробітної плати відповідних категорій працівників у фінансовому секторі;
розширення штату Держфінпослуг додатково на 50 осіб.
Забезпечення правових, організаційних та матеріально-технічних умов для оприлюднення Держфінпослуг показників балансу, звіту про фінансові результати , звіту про доходи та витрати страховика, показників діяльності за видами страхування та інших показників, що дозволяють встановити реальний фінансовий стан страховиків.
Забезпечення Держфінпослуг постійного інформування учасників фінансових ринків, насамперед споживачів страхових послуг, про ситуацію в галузі.

В напрямку взаємодії з іншими регуляторами та державними органами:
Ініціювати внесення змін до нормативно-правових актів НБУ, якими забезпечити:
здійснення рефінансування комерційних банків під повернення коштів страховиків, розміщених на депозитних та поточних рахунках, в т.ч. дострокове, на проведення ними страхових виплат;
запровадження централізованого реєстру рейтингів банків;
здійснення заходів щодо забезпечення страхування майна, що перебуває в заставі в комерційних банків, протягом всього строку дії кредитного договору;
безперешкодне повернення депозитних коштів страховикам, у порядку, встановленому відповідними договорами, як таких, що є коштами страхових резервів страховиків і спрямовуються на виплати страхових відшкодувань, а у разі дострокового розірвання депозитного договору - повернення коштів у строк згідно з договором, а якщо договором такий строк не визначено - не пізніше трьох днів з дня подання страховиком відповідної заяви;
контроль за своєчасністю здійснення банками розрахунків страховиків за своїми зобов’язаннями;
запровадження НБУ вимог до комерційних банків щодо акредитації страховиків на основі відкритості, прозорості та недискримінаційності.
Ініціювати створення НБУ спільно з Держфінпослуг робочої групи для опрацювання узгодженого проекту спільного рішення щодо узгодження заходів з державного регулювання у банківських та страхових сферах у період фінансової кризи.
Створити умови щодо купівлі страховиками іноземної валюти за курсом НБУ для забезпечення виконання статті 19 та частини 4 статті 31 Закону України “Про страхування” в частині проведення розрахунків з клієнтами іноземною валютою та формування резервів у тих валютах, в яких страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов’язаннями.
Внести зміни до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» з метою врегулювання питання оподаткування інвестиційного доходу від розміщення коштів страхових резервів із страхування життя та доходу від курсових різниць від розміщення коштів страхових резервів.
Внести зміни до Закону України «Про податок доходів з фізичних осіб» в частині оподаткування виплат по смерті за договорами страхування життя та виплат за довгостроковими договорами страхування життя.
Ініціювати внесення змін до нормативно-правових актів, якими забезпечити визнання недійсним листа ДПА України від 17 жовтня 2008 року №21200/7/15-0517, а також надання роз’яснень ДПА, з дотриманням вимог законодавства щодо оподаткування та страхування.
Ініціювати створення спільної робочої групи Державної податкової адміністрації України з Держфінпослуг для опрацювання узгодженого проекту спільного рішення ДПА та Держфінпослуг щодо роз’яснення особливостей оподаткування діяльності учасників страхового ринку.
Забезпечити внесення Міністерством транспорту та зв’язку змін до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність СТО, з метою підвищення прозорості діяльності, недопущення нав’язування зайвих послуг та завищення вартості послуг.
Створити постійно діючий консультативний орган за участю об’єднань підприємців для вироблення та узгодження державної політики у фінансовому секторі.

В напрямку підвищення гарантій виконання зобов’язань страховиками та довіри клієнтів до страхового ринку:
Опрацювання питання створення кризових картелів в окремих сегментах фінансових ринків.
Забезпечення недопущення проявів недобросовісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, досягнення неправомірних переваг у конкуренції на страховому ринку.

Похожие пресс-релизы